Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

PIELGRZYMKI

Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1966, ze zm.) "organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej".

1. Obowiązek uzgodnienia trasy spoczywa na organizatorze wydarzenia o charakterze religijnym.

2. Wniosek o uzgodnienie powinien zawierać:

  • określenie organizatora pielgrzymki i jego adres (należy podać równocześnie imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę na trasie) oraz numer telefonu (najlepiej komórkowego) oraz adres e-mailowy (o ile organizator taki posiada) w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów,
  • przewidywaną liczbę uczestników pielgrzymki.
  • precyzyjny kalendarz pielgrzymki, z uwzględnieniem punktów etapowych, dat i godzin pobytu w nich, ze szczególnym wskazaniem:

- daty i miejsca wejścia grupy na teren innego województwa wraz ze wskazaniem miejscowości (ulic), przez które będzie ona przechodzić oraz miejsc noclegowych,

- daty i godziny wejścia pielgrzymki do miejscowości docelowej (np. Częstochowy) oraz przybliżoną godzinę dojścia do punktu końcowego pielgrzymki (np. Jasnej Góry),

- miejsca odpoczynku grupy w granicach miejscowości docelowej (np. Częstochowy), przed dojściem do punktu końcowego pielgrzymki (np. Jasnej Góry),

- numerów dróg (w tym krajowych, wojewódzkich i powiatowych) i starostw przez które prowadzi trasa,

  • w przypadku organizowania pielgrzymek diecezjalnych (w skład których wchodzą grupy z różnych miejscowości) – liczbę grup, wykazy miejscowości z jakich idą, łączną szacunkową liczbę uczestników pielgrzymki, miejsce połączenia wszystkich grup,
  • mapę poglądową trasy pielgrzymki,
  • klauzulę upoważniającą wojewodę (wojewodów, jeżeli pielgrzymka przechodzi przez kilka województw) do dokonywania uzgodnień z właściwymi organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych,
  • datę i podpis osoby składającej wniosek.

3. Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia pielgrzymki. W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach procedurę tę koordynuje Wydział Infrastruktury i Rozwoju (al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem pok. 740, tel. +48 41 392 13 92).

4. Ze względu na czasochłonność procedury, dla pielgrzymek, których trasy nie przekraczają obszaru jednego województwa, wnioski należy składać w terminie co najmniej 40 dni przed datą wyjścia grupy, zaś dla dłuższych - 50 dni. W przypadku pielgrzymek organizowanych bez ww. wymaganego wyprzedzenia czasowego dla złożenia wniosku, organizator pielgrzymki powinien samodzielnie dokonać uzgodnień z zarządcami dróg oraz policją.

5. UWAGA – Wojewodowie nie koordynują uzgodnień tras pielgrzymek o zasięgu lokalnym, odbywających się na obszarze gminy (gmin) i nie przekraczających swym zasięgiem granic powiatu. W takim przypadku, organizator powinien samodzielnie dokonać uzgodnień, bezpośrednio z organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych w ramach gminy lub powiatu oraz policją.

6. Złożenie wniosku i dokonanie uzgodnienia nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami.

7. Po wpłynięciu kompletnego wniosku dotyczącego uzgodnienia trasy pielgrzymki Wydział Infrastruktury i Rozwoju przesyła do jednostek samorządowych oraz organów zespolonej rządowej administracji wojewódzkiej prośbę o wyrażenie opinii w sprawie przebiegu trasy przedmiotowej pielgrzymki. Po zebraniu odpowiedzi zwrotnych Wydział Infrastruktury i Rozwoju wydaje ostateczne uzgodnienie.

8. W tej sprawie odwołanie nie przysługuje.

9. W przypadku osób odpowiedzialnych za pielgrzymkę na trasie ważne jest, aby przynajmniej jedna z nich posiadała uprawnienia do dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze, zgodnie z przepisami (§ 2 ust. 1; § 7 ust. 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1101, ze zm.).

10. Organizator pielgrzymki zobowiązany jest do zabezpieczenia trasy pielgrzymki za  pomocą własnej, odpowiednio oznakowanej służby porządkowej, uprawnionej do dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu, lub innym osobom znajdującym się na drodze, zgodnie z przepisami (§2 ust 1; §7 ust 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym.

11. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1966, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2023r. poz. 1047, ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1101, ze zm.)

Metryka strony

Data publikacji : 29.12.2023
Data modyfikacji : 29.12.2023 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek
Autor : Robert Wzorek