Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Pytania i odpowiedzi

1.Jaki jest końcowy termin wydatkowania środków z RFIL?

Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662, poz. 1011, poz. 1046 oraz poz. 1144) nie wyznacza jednostkom końcowego terminu na wydatkowanie wsparcia. Należy jednak pamiętać, iż są to środki mające stanowić pilną i doraźną pomoc dla samorządów. Środki RFIL mogą być przeznaczone zarówno na inwestycję, która rozpoczęła się w poprzednich latach, jak również na inwestycję, która dopiero się rozpocznie. Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 1 załącznika nr 4 do w/w uchwały, obowiązek informacyjny wobec Prezesa Rady Ministrów powstaje w przypadku zmiany zakresu kosztu lub przedmiotu wydatku majątkowego, nie dotyczy natomiast zmiany terminu realizacji inwestycji.

 

2. Czy możliwe jest zawarcie  w jednym wniosku trzech  inwestycji, np. dotyczących budowy trzech dróg?

Zgodnie z przyjętą interpretacją, inwestycja realizowana w różnych lokalizacjach, na którą składają się działania ujęte pod tym samym paragrafem wydatków i możliwe jest zastosowanie  tych samych wskaźników do ich uzasadnienia, będzie traktowana jako pojedyncze zadanie inwestycyjne.

 

3. Czy jednostka samorządu terytorialnego może w jednym wniosku wpisać inwestycje z różnych dziedzin (np. sportu, dróg, kultury, kanalizacji) czy też na każde zadanie należy złożyć niezależny wniosek?

W jednym wniosku może być zawartych kilka inwestycji. Ze względu na ograniczone miejsce na uzasadnienie oraz ryzyko odrzucenia całego wniosku lepiej, aby dla każdej z dziedzin został sporządzony odrębny wniosek. Należy pamiętać, że w ranach naboru ogłoszonego w dniu 9 grudnia, jednostka samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje.

 

4. Czy możliwa jest zmiana zakresu finansowego i rzeczowego inwestycji finansowanej z RFIL?

Zgodnie z treścią załącznika nr 4 do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662, 1011, 1046, 1144), jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do  przeznaczenia całości otrzymanych środków na wydatki majątkowe objęte wnioskiem, a w przypadku zmiany zakresu kosztu lub przedmiotu wydatku majątkowego poinformowania o tym Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Dopuszcza się zatem zmianę zakresu inwestycji, przy dotrzymaniu obowiązku poinformowania o tym fakcie Prezesa Rady Ministrów wraz ze wskazaniem uzasadnienia do tej zmiany, w tym w szczególności uzasadnienia braku możliwości realizacji zadania w pełnym zakresie wskazanym w pierwotnym wniosku.

 

Metryka strony

Data publikacji : 23.12.2020
Data modyfikacji : 23.12.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Małgorzata Jałosińska