Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

Program na rzecz ROZWOJU oraz KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW

UMOWA DOTACJI

Wykaz dokumentów wymaganych do przedłożenia w celu przygotowania umowy o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

W celu przygotowania umowy dotacji należy przedłożyć do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju następujące dokumenty:

  1. Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania (załącznik nr 2 do umowy),
  2. Oświadczenie dotyczące odzyskania podatku VAT (zgodnie ze wzorem).

Ponadto wraz z powyższymi dokumentami należy załączyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

  1. Umowy/ów zawartych w ramach zadania,
  2. Kosztorysu ofertowego wraz z przedmiarem robót lub w przypadku, gdy zadanie będzie realizowane w oparciu o umowę ryczałtową opis przedmiotu zamówienia tożsamy ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla wnioskowanego zadania
  3. Protokołu przekazania placu budowy.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.08.2018
Data modyfikacji : 23.08.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Emilia Machul
Autor : Andrzej Klimczak