Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

OBSŁUGA KANDYDATÓW DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH - KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE

OBSŁUGA KANDYDATÓW DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH - KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE

 

Przedmiot sprawy:

Wojewoda Świętokrzyski, na podstawie §1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie zasad i trybu przejęcia przez wojewodów list kandydatów zarejestrowanych w związkach spółdzielni mieszkaniowych, a także obsługi i kierowania kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych (Dz. U. Nr 40, poz. 230), prowadzi listę kandydatów zarejestrowanych w likwidowanych związkach spółdzielni  mieszkaniowych.

 

Skreślenie z ww. listy dotyczy kandydatów zarejestrowanych w byłym Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mieszkaniowych.
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy: Do skreślenia z listy kandydatów zarejestrowanych w zlikwidowanym związku spółdzielni mieszkaniowych należy przedłożyć:
 1. Wniosek o skreślenie z listy kandydatów (druk dostępny w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego),
 2. Książeczkę mieszkaniową kandydata,
 3. Dowód osobisty,
 4. Rezygnacja z wpisu na liście kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych wymaga pisemnego oświadczenia woli samego kandydata złożonego w obecności pracownika Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (pok. 740 bud. A). Możliwe jest udzielenie - pełnomocnictwa innej osobie z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu kandydata (wzory pełnomocnictw - pok. 740 bud. A),

W przypadku gdy:

 • Kandydat pozostaje w związku małżeńskim, wykreślenie z listy kandydatów możliwe jest jedynie za zgodą współmałżonka, chyba że udokumentuje fakt niedokonywania wpłat na książeczkę mieszkaniową w okresie trwania związku małżeńskiego (akt zawarcia związku małżeńskiego).
 • Małżeństwo wyrokiem sądu zostało rozwiązane, do skreślenia z listy kandydatów wymagane jest pisemne oświadczenie woli byłego współmałżonka o zrzeczeniu się praw do wkładu mieszkaniowego i książeczki mieszkaniowej lub przedłożenie prawomocnego wyroku sądu o podziale wkładu i prawa do książeczki.
 • Kandydat zmarł, do skreślenia z rejestru niezbędne jest przedłożenie stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobiercę.
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

tel.: +48 (41) 342 16 89

fax: +48 (41) 342 11 93

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
Numer pokoju: 740 bud. A
e-mail: wrr130@kielce.uw.gov.pl, wig17@kielce.uw.gov.pl
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30
Telefon: +48 (41) 342 13 92, (41) 342 13 87
Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii: Interwencje u Dyrektora lub Z-cy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz. U. Nr 6, poz. 36 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie zasad i trybu przejęcia przez wojewodów list kandydatów zarejestrowanych w związkach spółdzielni mieszkaniowych także obsługi i kierowania kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych (Dz. U. Nr 40 poz. 230)
 3. Instrukcja obsługi kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych (załącznik do zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 13/2001 z dnia 12 marca 2001 r.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2111 z późn. zmianami).
 5. Regulamin Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 6. Obowiązujące zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu.
 7. Aktualne ustalenia wewnętrzne dyrektora Wydziału.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2023
Data modyfikacji : 22.12.2023 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek
Autor : Robert Wzorek