Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

strona poświęcona PRGiPID 2016 - 2019


Do 30 października 2015 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach pierwszej edycji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, przewidzianego do realizacji w 2016 roku. Nabór wniosków ogłosiła wojewoda.

Na realizację programu dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono 40.822.219 zł.  Dotacja na dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 3 mln zł. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem 50% kosztów kwalifikowanych. Powiat ziemski może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem 50% kosztów kwalifikowanych dla każdego zadania. Jednocześnie dopuszcza się możliwość składania więcej niż jednego projektu przez gminy, w tym miasto na prawach powiatu oraz więcej niż dwóch projektów przez powiaty ziemskie.

W latach 2009-2015 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Edycja I i II, w naszym województwie wyremontowano, przebudowano lub zbudowano łącznie 553 447 m dróg powiatowych oraz 484 820 m dróg gminnych.


 

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2018 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019.

Działając na podstawie uchwały Nr 154 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r., Wojewoda Świętokrzyski - Agata Wojtyszek ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2018 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.
Na realizację w/w Programu dla województwa świętokrzyskiego w 2018 roku przeznaczono dotację
w kwocie
56 130 552 zł. Dotacja na dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 3 000 000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony).

Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem 50% kosztów kwalifikowanych. Powiat ziemski może skorzystać
z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem 50% kosztów kwalifikowanych dla każdego zadania. Jednocześnie dopuszcza się możliwość składania więcej niż jednego projektu przez gminy, w tym miasto na prawach powiatu oraz więcej niż dwóch projektów przez powiaty ziemskie.

Jeżeli w trakcie realizacji Programu okaże się, że stosowanie limitów zadań podlegających dofinansowaniu uniemożliwia wykorzystanie sumy dotacji w województwie, Wojewoda Świętokrzyski na podstawie pkt VIII Programu zezwoli na przekroczenie limitów zadań dla poszczególnych rodzajów jednostek.

W ramach  jednego zadania będzie można zgłaszać maksymalnie trzy odcinki drogi/dróg, spełniające następujące warunki:

 1. przewiduje się na nich prowadzenie robót budowlanych,
 2. pojedynczy odcinek ma charakter ciągły (nieprzerwany) oraz jest jednorodny pod względem parametrów funkcjonalnych i technicznych,
 3. w ramach jednego odcinka szerokość pasa/pasów ruchu jest taka sama,
 4. jeden odcinek obejmuje drogę publiczną o jednym numerze, przy czym dopuszcza się wydzielenie na drodze publicznej o jednym numerze dwóch lub trzech odcinków,
 5. każdy odcinek może posiadać inną klasę, o której mowa w § 4 rozporządzenia, właściwą dla danej kategorii drogi,
 6. na jednym odcinku prowadzone będą roboty budowlane jednego rodzaju, przy czym:
 1. w przypadku remontu drogi – na wszystkich odcinkach wykonywane są wyłącznie roboty budowlane polegające na remoncie,
 2. w przypadku budowy, rozbudowy i przebudowy drogi – na każdym odcinku mogą być wykonywane roboty budowlane innego rodzaju,
 1. w przypadku dróg o różnych numerach każdy odcinek drogi jest powiązany z innym odcinkiem zgłoszonym w ramach zadania w jeden z następujących sposobów:
 1. dwa różne odcinki mają jeden punkt wspólny, łączący ich początek i koniec, dwa końce lub dwa początki, zgodnie z kilometrażem,
 2. dwa różne odcinki krzyżują się ze sobą,
 3. między początkiem i końcem, dwoma końcami lub dwoma początkami dwóch różnych odcinków znajdują się wyłącznie odcinki zbudowane, przebudowane, rozbudowane lub wyremontowane w ciągu ostatnich 3 lat lub skrzyżowania o parametrach niewymagających wykonywania na nich robót budowlanych.

Wkład własny gminy lub powiatu, może obejmować środki pozyskane od innych podmiotów publicznych lub prywatnych z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach w/w Programu rozpoczyna się w dniu 1 września 2017 r. a kończy w dniu 15 września 2017 r.

Wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 należy składać w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30 lub dostarczyć drogą pocztową.
Za wniesiony w terminie uznany zostanie wniosek nadany przed upływem terminu 15 września 2017 r. w polskiej placówce operatora pocztowego (decyduje data stempla pocztowego).

 

Wymagane dokumenty od wnioskodawców:
1)  wypełniony wniosek o dofinansowanie na aktualnym wzorze zamieszczonym pod następującym linkiem http://drogi.kielce.uw.gov.pl/dro/do-pobrania/236,Dokumenty-wykonawcze-do-naboru-w-2017-roku.html
2) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę/ decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
3) kopia projektu stałej organizacji ruchu,

4) kopia zgłoszenia organowi administracji architektoniczno – budowlanej wykonywania robót budowalnych wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno – budowalnej wobec zgłoszenia inwestora lub zaświadczenie organu administracji architekotniczno – budowlanej o braku podstaw do wniesienia tego sprzeciwu, wydane na podstawie art. 30 ust. 5a ustawy – Prawo budowlane,

5) kopia projektu zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi (w przypadku, gdy wniosek dotyczy zadania w zakresie budowy lub przebudowy drogi), 

6) w przypadku kontynuacji zadania, kopia dokumentu potwierdzającego realizację inwestycji na ciągu drogowym nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia wniosku (wymagane dokumenty zostały wymienione
w Instrukcji wypełniania wniosku, str. 12),

7) czytelna mapa poglądowa z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku,

8) kopię zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w przypadku gdy taka zgoda jest wymagana,

9) w przypadku gdy, wniosek obejmuje odcinki dróg o różnych numerach powiązanych ze sobą:

a) odcinkiem zbudowanym, przebudowanym, rozbudowanym lub wyremontowanym w ciągu ostatnich
3 lat należy przedłożyć dokumenty tożsame jak w przypadku kontynuacji zadania (tzn. wymienione
w Instrukcji wypełniania wniosku, str. 12)

b)   skrzyżowaniem o parametrach niewymagających wykonywania na nich robót budowlanych wnioskodawca przedkłada oświadczenie, iż parametry techniczne skrzyżowania są zgodne
z przepisami techniczno – budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a stan techniczny tego skrzyżowania jest dobry i nie wymaga robót budowlanych.                                   

Ogłoszenie listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej odbędzie się zgodnie z Harmonogramem realizacji Programu tj. do dnia
27 października 2017 r. 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 13.05.2017
Data modyfikacji : 05.01.2024 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek
Autor : Robert Wzorek