Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

rok 2023

Informacje dotyczące egzaminów dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy w 2023 r.

Sesje egzaminacyjne dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy w 2023 r.

Sesje egzaminacyjne dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy w 2023 r. publikowane na stronie Ministerstwa Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura/instruktorzy- terminy i lokalizacja:

 

 1. 15/16 kwietnia 2023 r.; miejsce: ODTJ Autodrom Pomorze - Pszczółki, ul. Żuławska 5;
 2. 13/14 maja 2023 r.;  miejsce: ODTJ WORD w Lublinie - Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32;
 3. 17/18 czerwca 2023 r., miejsce: ODTJ Faworyt -Wasilków, ul. Romana Dmowskiego 19;
 4. 16/17 września 2023 r.; miejsce: ODTJ „AUTOSTER” – Toruń, ul. Forteczna 11;
 5. 14/15 października 2023 r., miejsce: ODTJ WORD w Lublinie - Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32.

 

Wymagane dokumenty:

Na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. 2019, poz. 163) przed przystąpieniem do egzaminu osoba ubiegająca się o uprawnienia instruktora techniki jazdy składa do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wojewody następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy;
 2. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy
 3. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
 4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego (w przypadku osoby nieposiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy) albo szkolenia uzupełniającego (w przypadku osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy);
 5. Kopię posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy jest już wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy;
 6. Kopię prawa jazdy;
 7. Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego;
 8. Oświadczenie, że osoba nie była skazana wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości
 •  
 • 9.Wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm;
 • 10. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

 

Zgodnie z załącznikiem nr 8 tabela 2 ww. rozporządzenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu wynoszą odpowiednio:

kat A                                        - 380 zł (120 zł teoria, 260 zł praktyka),

kat. B                                      - 395 zł (120 zł teoria, 275 zł praktyka),

kat. C lub D                            - 510 zł (120 zł teoria, 390 zł praktyka),

kat. B+E, C+E lub D+E          - 510 zł (120 zł teoria, 390 zł praktyka).

Kandydaci na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorzy techniki jazdy przystępujący do egzaminu powinni dokonać opłat za egzamin w wysokości określonej w ww. rozporządzeniu na konto:

 

Ministerstwo Infrastruktury

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Chałubińskiego 4/6  00-928 Warszawa

nr konta: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

 

tytułem: wpłata ODTJ – Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy; egz. teoretyczny kat…., egz. praktyczny kat…. prawa jazdy.

Uwaga:

- opłata za egzamin powinna zostać uiszczona w wysokości zgodnej z zakresem egzaminu określonym we wniosku i zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- w przypadku uiszczenia opłaty egzaminacyjnej przez podmiot inny niż kandydat na instruktora  techniki jazdy lub instruktor  techniki jazdy w tytule opłaty należy wskazać imię i nazwisko kandydata na instruktora techniki jazdy lub instruktora techniki jazdy, w imieniu którego została uiszczona opłata,

- przesyłając wniosek należy wskazać, w której sesji egzaminacyjnej kandydat na instruktora techniki jazdy lub instruktor techniki jazdy zamierza wziąć udział; w przypadku braku takiego wskazania kandydat na instruktora techniki jazdy i instruktor techniki jazdy zostanie wyznaczony do udziału w najbliższej możliwej sesji egzaminacyjnej.

- zwrot nieprawidłowo wniesionej opłaty egzaminacyjnej następuje na pisemny wniosek zainteresowanego (z podaniem numeru konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot i załączoną kserokopią dowodu opłaty), złożony bezpośrednio na adres:

Ministerstwo Infrastruktury

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Chałubińskiego 4/6  00-928 Warszawa

 

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy wraz z kompletem dokumentów zgodnych z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. 2019, poz. 163) oraz oryginałem dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej należy składać do tut. urzędu nie później niż 25 dni przed planowanym terminem egzaminu.

 

Dodatkowe informacje:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, pokój nr 740, tel. 41 342 13 92

Podstawa prawna:

Metryka strony

Data publikacji : 21.11.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek
Autor : Robert Wzorek