Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Aktualnie znajdujesz się na:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Ustawą z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1983, ze zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)[1] [2] stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

Rodzaje zdań, jakie mogą otrzymać dofinasowanie w ramach RFRD:

1) budowa, przebudowa lub remont dróg powiatowych - „zadania powiatowe”, lub budowa, przebudowa lub remont dróg gminnych - „zadania gminne”;

2) budowa mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych - „zadania mostowe”;

3) budowa obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich - „zadania obwodnicowe”;

4) budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - „zadania miejskie”;

5) budowa, przebudowa lub remont dojazdów do terminali intermodalnych lub budowa, przebudowa lub remont dojazdów do stref - "zadania dojazdowe";

6) budowa, przebudowa, remont dróg wojewódzkich lub poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegająca w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów na drogach wojewódzkich - "zadania wojewódzkie";

7) budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych o znaczeniu obronnym - „zadania obronne”.

 

W ramach realizacji zadań powiatowych i gminnych mogą być w szczególności dofinansowane zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegające w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów.

 

Wojewoda jest odpowiedzialny jedynie za realizację zadań powiatowych i gminnych.

 

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki przekazywane są na zasadach konkursowych. Wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa. Za przeprowadzenie naboru oraz późniejszą ocenę wniosków o dofinansowanie odpowiada wojewoda.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez właściwego zarządcę drogi wniosku o dofinansowanie u wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Kryteria oceny wniosków określone są w ustawie o Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wskazują szereg przesłanek, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez komisję dokonującą oceny wniosku. Uwzględnia się takie kwestie jak: zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. Natomiast wojewoda ustala szczegółowe kryteria uwzględniające specyfikę i potrzeby regionu.

Premier zatwierdza ostateczne listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania z RFRD, z prawem dokonywania w nich zmian. W tym celu w planie finansowym RFRD wyodrębnia się rezerwę w kwocie stanowiącej równowartość 5 proc. planowanych wydatków Funduszu w danym roku, którą dysponuje szef rządu.

Wysokość dofinansowania ze środków RFRD na zadania powiatowe i gminne uzależniona jest od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego: im niższy dochód podatkowy jednostek samorządu terytorialnego, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania.

 

Strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury poświęcona Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg

 

[1] PRGiPID = Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019

[2] FDS = Fundusz Dróg Samorządowych w latach 2019 - 2021

Metryka strony

Data publikacji : 20.06.2024
Data modyfikacji : 20.06.2024 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek