Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

DOFINANSOWANIE PRACOWNIKÓW OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3

Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dn. 19.06.2024r. w sprawie utworzenia rządowego programu

Rada Ministrów w dniu 19 czerwca 2024 r. podjęła m. in. Uchwałę Nr 64 w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz  kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027".

Na mocy tej uchwały pracownicy żłobków, klubów dziecięcych albo dzienni opiekunowie zatrudnieni przez samorząd, a także w samorządowych zespołach żłobków i klubów dziecięcych, będą mogli otrzymywać dodatki motywacyjne w latach 2024-2027. Z Programu będą mogli skorzystać również pracownicy samorządowych instytucji opieki oraz samorządowych zespołów żłobków i klubów dziecięcych, które otworzą się w trakcie roku kalendarzowego, a instytucje te poniosą w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia w kolejnych latach realizacji Programu, wydatki związane z zatrudnieniem osób na umowę o pracę w tych instytucjach.

Uruchomienie środków nastąpi na podstawie zapotrzebowania składanego przez jst do właściwego wojewody.

Zapotrzebowanie na środki na realizację Programu będzie gromadzone za każdy rok oddzielnie. Tegoroczne zapotrzebowanie powinno dotyczyć przyznania osobom uprawnionym dodatków motywacyjnych na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku dla wszystkich pracowników zatrudnionych w tym okresie na podstawie umowy o pracę. W przypadku kiedy pracownik jest zatrudniony na mniejszy wymiar etatu, wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Dodatkowe wynagrodzenie nie będzie podstawą do naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych. Obejmuje ono kwotę dodatku powiększoną o koszty pracodawcy - pochodne od wynagrodzeń z tytułu obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, FP, FS i nie powinno obejmować PPK, ZFŚS i FGŚP), czyli pełną kwotę niezbędną do ich sfinansowania (tj. kwotę na dodatki brutto oraz na ww. koszty pracodawcy).

Metryka strony

Data publikacji : 28.06.2024
Data modyfikacji : 28.06.2024 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek