Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy 2024r.

Na mocy ustawy z dn. 17.12.2021r. o dodatku osłonowym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 759) najniżej uposażone gospodarstwa domowe mogą ubiegać się o przyznanie w 2024r. tzw. dodatku osłonowego. Pozwala on na częściowe pokrycie rosnących kosztów utrzymania, a przez to zwiększenie domowego budżetu na inne niezbędne wydatki.

Świadczenie adresowane jest do gospodarstw domowych, zarówno jedno-, jak i wieloosobowych, spełniających określone kryteria dochodowe. Osoby samotnie gospodarujące mogą ubiegać się o wsparcie, jeśli ich przeciętny miesięczny dochód z roku 2022 nie przekroczył 2100 zł netto, w gospodarstwach wieloosobowych limit ten wynosi 1500 zł netto na członka rodziny (przy wyliczaniu dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury).

Dodatek osłonowy w 2024r. wynosi:

  • 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Zgodnie z zapisami art. 6 ustawy o dodatku osłonowym osobom w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o centralnej ewidencji emisyjności budynków opalającym domy węglem, wówczas uprawnionym przysługuje podwyższona kwota dodatku. Ma to zastosowanie także do gospodarstw domowych znajdujących się w blokach, w sytuacji, kiedy kotłownia opala mieszkania węglem.

W 2024 r. podwyższony dodatek osłonowy wynosi:

  • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 r. do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

 

Dodatkowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: dodatek osłonowy

Metryka strony

Data publikacji : 08.03.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek
Autor : Robert Wzorek