Strona Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Aktualnie znajdujesz się na:

Instrukcja opisu faktury do wniosku o wypłatę dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Każda faktura/rachunek (na odwrocie) powinna posiadać opis zawierający:

  • nazwę programu
  • nazwę zadania
  • numer umowy o dofinansowanie zadania, aneksu do umowy oraz datę zawarcia umowy i aneksu
  • źródło finansowania na każdej fakturze (kwota i procentowy udział wartości faktury)
  • potwierdzenie wykonanego zakresu prac przez inspektora nadzoru
  • zgodność realizacji projektu z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (należy podać Dziennik Ustaw i nr art. – podany art. ma wskazywać powód stosowania ustawy do danych wydatków lub powód wyłączenia  przepisów ustawy),
  • potwierdzenie sprawdzenia faktury pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, czego odzwierciedleniem jest stosowana pieczęć,
  • określenie klasyfikacji budżetowej

Metryka strony

Data publikacji : 24.07.2019
Data modyfikacji : 24.07.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Małgorzata Jałosińska