Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

DRUKI, FORMULARZE, WNIOSKI, WYJAŚNIENIA, INFORMACJE - PRAWO BUDOWLANE

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót

 

Przedmiot sprawy:
  • Stosownie do zapisów art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja / zgłoszenie została wydana/przyjęte, do przeniesienia tej decyzji/zgłoszenia na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji / zgłoszeniu oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

Należy złożyć wniosek o przeniesienie decyzji/zgłoszenia wraz z załącznikami tj.

- zgodą dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja/zgłoszenie zostało wydane, lub kopię tej zgody,

- oświadczeniem o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- oświadczeniem wnioskodawcy o przejęciu wszczystkich warunków zawartych w przedmiotowej decyzji,

- dowodem wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty:

Opłaty skarbowe:

  • za udzielone pełnomocnictwo,
  • za wydanie zezwolenia (pozwolenia).

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej ( j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

  • od wydania zazwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)- art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o Opłacie skarbowej.
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnitwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej - art. 6 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy;

Opłatę należy wnosić na konto Urzedu Miejskiego w Kielcach nr rachunku:

 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Oddział Budownictwa

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

 

fax: +48 (41) 342 11 93

Pokoje:

►Biuro Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

sekretariat Wydziału Infrastruktury i Rozwoju pok. nr 735

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Infrastruktury i Rozwoju - Oddział Budownictwa
Telefon:

  1. 41/342-17-93;

  2. 41/342-17-42, 17-68,

  3. 41/342-19-27;

  4. 41/342-14-52

Tryb odwoławczy: Od decyzji stronie przysługuje odwołanie za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego do Głównego Inpektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii:  Biuro Obsługi Klienta Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2023
Data modyfikacji : 10.01.2024 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek
Autor : Robert Wzorek