Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

www.kielce.uw.gov.pl

DRUKI, FORMULARZE, WNIOSKI, WYJAŚNIENIA, INFORMACJE - PRAWO BUDOWLANE

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji na terenach zamkniętych / lokalizacja inwestycji celu publicznego

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu wymaga ustalenia w drodze decyzji:

- lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- warunków zabudowy.

Przedmiot sprawy:

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji usytuowanych na terenach zamkniętch -

stosownie do wymogów i warunków określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t. Dz. U z 2023 poz. 977 ze zm.)

Dodatkowe informacje

Stosownie do definicji zawartej w ustawie z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne ( j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 1752 ze zm.) przez TERENY ZAMKNIETE - rozumie się tereny 

o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.

Celami publicznymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami są: 
1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa i utrzymywanie tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, części lotniczych lotnisk oraz służących do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, a także łączności publicznej i sygnalizacji; 
1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; 
2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; 
3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; 
4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; 
5) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; 
6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych; 
7) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich; 
8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową; 9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 
9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; 
9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; 
10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.
W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy. 
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. 
Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzja o warunkach zabudowy.
Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz, której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

Wymagane dokumenty:
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (tj. warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy) następuje na wniosek inwestora.

We wniosku należy podać:

 • dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
 • nazwę zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu (nazwę jednostki ewidencyjnej, obrębu, numer ewidencyjny działki),
 • wskazanie decyzji ustanawiającej teren zamknięty oraz właściciela/zarządcę terenu zamkniętego,
 • charakterystykę inwestycji, obejmującą:

określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzenia i oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, o określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej,
określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.


Do wniosku należy dołączyć:

 • 3 egzemplarze (oryginał, 2 kopie) mapy zasadniczej, lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej , przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zarządzającego terenem zamkniętym, zawierającej w swojej treści sieć podziemnego uzbrojenia, z określonymi granicami terenu objętego wnioskiem, obejmującymi teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
 • opracowanie zawierające określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych przedstawione w formie graficznej,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis,
 • informacja od właściwego miejscowo wójta, burmistrza, prezydenta o tym, że teren objęty wnioskiem nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej
Opłaty:

Opłaty skarbowe:
- za udzielone pełnomocnictwo, - 17 zł
- za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 598zł
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 poz. 2111 ze zm.)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: 
- od wydania zazwolenia (pozwolenia, koncesji)- z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)- art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o Opłacie skarbowej.
Opłatę należy wnosić na konto Urzedu Miejskiego w Kielcach nr rachunku:

 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

Termin załatwienia sprawy: Nie później niż 65 dni od daty wpływu wniosku do organu
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Oddział Budownictwa
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Pokoje:

 Biuro Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

sekretariat Wydziału Infrastruktury i Rozwoju pok. nr: 735

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Oddział Budownictwa
Telefon:

41/342-17-42;

        41/342-17-93; 17-68;

        41/342-19-27,

        41/342- 14-52

Tryb odwoławczy: Stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiegow terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawa prawna:
 1.  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t. Dz. U z 2023 poz. 977 ze zm.)
 2.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.).
 3.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. - o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z  2023r. poz. 344 ze zm.)

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 17.11.2023
Data modyfikacji : 10.01.2024 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Wzorek
Autor : Robert Wzorek